Pixy

Nhận báo giá ngay

Website

Trang landing

Website

Thông tin chung


Nhu cầu của bạn


Các tính năng khác


Ước tính:

Thời gian hoàn thành dự tính: 2 tuần

Trang Landing

Thông tin chung


Nhu cầu của bạn


Các tính năng khác


Ước tính:

Thời gian hoàn thành dự tính: ngày

Website bán hàng

Nhận diện thương hiệu

Website bán hàng

Thông tin chung


Nhu cầu của bạn


Các tính năng


Ước tính:

Thời gian hoàn thành dự tính: 3 tuần

Nhận diện thương hiệu

Thông tin chung


Yêu cầu cho bộ nhận diện thương hiệu


Ấn phẩm văn phòng
Marketing

Ước tính:

Thời gian hoàn thành dự tính: 14 ngày

VI